Juridische dienstverlening en register

Contracten

Een contract is een vrijwillige overeenkomst, mondeling of schriftelijk, uitgedrukt tussen twee of meer personen, die verplicht zijn in deugd van hun zelfs en door hun relaties te reguleren voor een bepaald doel, waarvan de naleving wederkerig gedwongen kan worden, indien de overeenkomst bilateraal is of door de ene kant de andere te dwingen indien de overeenkomst unilateraal is. Het contract is, in het kort, een vrijwillige overeenkomst die rechten en verplichtingen genereert, namelijk, alleen voor de contracterende partijen en hun opvolgers. Maar naast de vrijwillige overeenkomst, sommige contracten eisen, voor zijn perfectie, andere gebeurtenissen of daden van juridische betekenis, zoals het uitvoeren van een specifieke levering (werkelijke contracten) of ze vereisen zich geformaliseerd te worden in speciale formaat (formele contracten), zodat in deze speciale gevallen, de wil niet genoeg is.

PEÑALVER ADVOCATEN EN BEMIDDELAARS behandelt de onderhandelingen en de opstelling van alle soorten onroerend goed contracten, zoals de aankopen, ruilen, leasen, oppervlakte rechten, zekerheidstelling, inbeslagnames, schuldkwijtscheldingen, enz.

Aankoop van landelijk en stedelijk eigendommen, zowel aan de kust als in het binnenland

Wij vertegenwoordigen de koper of de verkoper, bij het aankopen en verkopen, tegelijkertijd controleren wij dat de eigendommen onbezwaard zijn, van tuchtprocedures in de overheidsdiensten, dat de eigendommen niet worden beïnvloed door toekomstige stedelijke projecten, door het verkrijgen van de certificaten van dergelijke instanties, het controleren dat de fysieke werkelijkheden overeenkomen met de ene die ingeschreven zijn in het kadaster. Bij Landelijk Eigendommen, zal er nagekeken worden naar alle regelingen voor water en elektriciteit voorafgaand de aankopen. Na deze stappen wordt de formalisering van het geschrift georganiseerd, met volledige controle over de lijst van betalingen. De geschrift of document dat de eigendom erkent met daarop het beheren van de betalingen van belasting, registers, kadastrale veranderingen, wijziging water en elektriciteit aan de nieuwe eigenaar, wanneer de koper wettelijk vertegenwoordigt wordt, etc. In het algemeen alle maatregelen die nodig zijn voor een aankoop of verkoop van een onroerend goed in Spanje.

Bouw- en grondverklaringen

Door middel van de verklaring van nieuwbouw, de eigenaar van de grond of van een oppervlakterecht of andere bestaande gebouw, al dan niet geregistreerd, als kadastraal perceel, laat in de notariële akte merken het feit dat hij van plan was, is begonnen of heeft voltooid, gebouwen, nieuwe faciliteiten of verbeteringen in zichzelf, met de doel om de titel te verwerven en deze geconsolideerd te documenteren, indien mogelijk de wettelijke eisen verzamelen, de wijziging in de Kadaster doorgeven en zo een hoge rechtszekerheid te bereiken voor het feit van de nieuwbouw. Het verkrijgen van bewijzen van bewoning of tweede bezetting en in het algemeen al de nodige documenten voor de nieuwbouw met het verwerken van de verbindingen van het water- en elektriciteitssysteem in landelijke eigendommen.

Legalisatie bouwwerk

De constructie van woningen en andere gebouwen zonder vergunning, ook al is het een alledaags praktijk, veronderstel een overtreding van de wet en kan leiden tot een bestraffende strafblad, schadevergoeding en/of dwangsommen en zelfs het leiden tot de sloop van de ontwikkelde constructie en terug te keren tot waar de wet het toestaat. In de panden waar de bouwwerk zich gelegaliseerd kan worden, zal aangeraden worden voor zijn behandeling.

Ons kantoor telt met ervaring van meer dan een decennium in administratieve procedures voor werkvergunningen, zoals het herstellen van ruimtelijke ordeningsrecht procedures.

Rectificatie omgevingsvergunning

Bij het geval dat de oppervlakte die in de titel of de fysieke werkelijkheid verschilt van de ene die ingeschreven is in het kadaster.

Eigenaarschap procedure

Een bewijs van eigendom is in feite een juridische procedure dat geregeld wordt in de Hypotheekwet en zal naar verwachting landgoederen inschrijven die niet aan iemand is geregistreerd. In de Spaanse hypotheek wetgeving, de inschrijving is de handeling waarbij een landgoed voor z’n eerst keer het Kadaster betreedt. De inschrijving is het begin van de juridische geschiedenis van een landgoed in het kadaster. De hypotheek-recht kent de mogelijkheid van het starten van drie verschillende eigenaarschap procedures volgens hun einddoel: Door inschrijving: Er wordt voor de eerste keer een woning in het kadaster opgenomen met een eerste registratie in het voordeel van de persoon of personen die het eigenaarschap procedure beginnen. Door overmaat begrenzing: Het begint om de werkelijke oppervlakte van een landgoed te passen met de ene dat geregistreerd is. Met dit bewijs van eigendom zal de overmaat van begrenzing ingeschreven worden, door een geproduceerde begin fout, hetzij omdat de landgoed veranderd is sinds zijn inschrijving. Achtereenvolgende akkoord hervatten: Doet zich voor wanneer een eigenaar van een landgoed zijn titel niet kan registreren, omdat hij het van een persoon heeft gekocht, die in dit geval de titel nog niet heeft geregistreerd aan de persoon die het landgoed gekocht heeft.

Ontbinding en vereffening

Condominium, onder Burgerlijk Recht, bestaat uit de situatie waarin de eigendom van een zaak gedeeld wordt door twee of meer mensen. Deze wordt vaak gebruikt in geval van feitelijke scheiding, echtscheiding, scheiding van tafel en bed (het huwelijk blijft bestaan, maar wonen de echtgenoten niet meer samen. Daarbovenop worden de goederen gescheiden). In elk geval dat de eigendom van een woning gedeeld wordt en hiervoor wens het te overdragen/toewijzen, is niets meer dan een verdeling of overdracht van een deel van de eigendom van één kant van de partij aan de andere. Deze rechtsfiguur heeft fiscale voordelen en in gevallen waarin de eisen voldoen om deze uit te voeren, wordt er aangeraden om deze te perfectioneren.

Bij deze specifieke gevallen, analyseerden wij de documentatie en we beginnen in uw zaak de meest geschikte maatregelen voor de registratie van uw eigendomsrechten of het indienen van een dossier van de eigendom, een beroep tot rectificatie van het kadaster.

Urbanisme en stedenbouwkundig recht

Het beheren en bestuderen van stedelijke plannen

Is de verzameling van technische en beleidsinstrumenten die geschreven worden om de landgebruik te sorteren en de voorwaarden te regelen voor zijn transformatie of in dit geval, het behoud. Het bestaat voornamelijk uit een set van projectieve praktijken waar er een sorteer model voor een ruimtelijk omvang vastgesteld wordt, die over het algemeen verwijst naar een gemeente, eenstedelijke gebied of een gebied in de schaal van een wijk. Peñalver advocaten en Bemiddelaars zal zich verantwoorden voor het vaststellen van een stedelijke plan voor het bedoeld gebied, het beheren van alle benodigde vergunningen, milieustudies, DIC en een gepersonaliseerde behandeling met de andere professionelen die betrokken zijn bij het proces voor het verlenen van de nodige toestemming om het activiteit te beginnen.

Behandeling van vergunningen

Advies voor het verkrijgen en het verwerken van bouwvergunningen en vergunningen voor elk andere activiteit, urbanisme, eerste ingebruikneming, functionering, enz.

Resoluties van stedelijke overtredingen

Advies over alle soorten dossiers over stedelijke overtredingen wegens gebrek aan het verlenen van een bouwvergunning, bouwen niet toegestaan, dossiers voor het herstellen van de geschonden stedelijke orde etc.

Resoluties van bestraffende dossiers

We bestuderen en handelen af al de noodzakelijke en/of nuttige acties voor het herstellen van de urbanisme wetgeving en we grijpen in bestraffende records uit stedelijke overtredingen, vervolgens de geschriften en relevante bronnen te formaliseren.

Burgerlijk recht

Scheidingen

Het is de ontbinding van het huwelijk, terwijl in een brede zin, het verwijst naar het proces dat bedoeld is om een echtelijke verbintenis te beëindigen. Advies over Huwelijksrecht, samenwonen, voorafgaande en gelijktijdige maatregelen tegen scheidingen, en bij samenwonen. Alimentatie en vergoeding

En de vereffening van de economische regeling

Het bestaat uit het verdelen van goederen, door de eigenschap te wijzigen. Voorbijgaand van het huwelijk eigenschap zijn naar een individuele eigenschap, van de stel dat het huwelijk gevormd heeft. Het is wat er formeel gezegd wordt, de goederen toe kennen.

Beide zijn gerechtelijke procedures in de bevoegde rechtbanken.

Nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk

Het huwelijk is onverbrekelijk, niemand kan de band die afkomstig is van de toestemming van de echtgenoten breken. Voor de Katholieke Doctrine een scheiding ontbindt geen huwelijk. Een "nietigverklaring van het huwelijk" is een juridisch proces waarbij er aangetoond wordt dat er voor het huwelijk genoeg belangrijke redenen bestonden, dat het huwelijk ongeldig maakte. Niet dat de kerk een geldige huwelijk annuleert, dat is weliswaar onmogelijk, maar er komt te zien dat er redenen waren dat het huwelijk ongeldig maakte. Een huwelijk is niet geannuleerd, het wordt gesteld dat vanaf zijn viering, nul is verklaard en dus niet heeft bestaan.

Vaderschap en verwantschap (familierecht)

Erkenning en strijdvraag van het vaderschap en verwantschap. Het is een cultureel, sociaal en subjectief fenomeen, die de mannen met hun zonen of dochters koppelen en hun rol als ouders in verschillende contexten, boven elke echtelijke schikking. Een wettelijk recht dat bestaat tussen twee mensen, waar één is afstamt van de andere, hetzij door een natuurlijke gebeurtenis of een rechtshandeling.

Contracten

Onderhandeling, bestuderen, het opstellen van alle soorten contracten.

Contractbeëindiging

Bij schending van het contract van de ene kant, zullen wij adviseren en de wettelijke maatregelen afdwingen en de vervulling eisen oftewel de verplichtingen op te lossen, met de betaling van de schadevergoeding en van de rente in beide gevallen.

Schuldvorderingen

Voor al uw incasso zaken. Wij innen elke vordering voor u.

Eigendomsrechten

Het studeren van de reële bevoegdheden inherent aan de eigenschappen. Zij zijn de directe juridische relatie tussen een persoon en een ding. In Spanje, afgezien van de eigendom, of domein, zijn ze ook eigendomsrechten: het vruchtgebruik, gebruik, bewoning, erfpacht, hypotheek, volkstelling, erfdienstbaarheden, enz., er is geen limiet aan het bestaan van eigendomsrechten. Er wordt onderzoek gemaakt en advies gegeven aan alle problemen die zich voordoen in de verwerving van de eigendom; samenstelling en ontbinding van de mede- en gezamenlijke eigendom; speciale eigenschap regulering, regulering van erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, bezettings- en gebruiksrecht, onder anderen.

Huurovereenkomsten (juridische procedures)

Een overeenkomst waarbij de ene partij, genaamd de verhuurder, verplicht zich tijdelijk het gebruik en genot van een roerende of onroerende goederen over te dragen aan de andere partij genoemd huurder, die op z’n beurt is verplicht om voor het gebruik en het genot een vastbesloten prijs te betalen. Er wordt onderzoek gemaakt en het opstellen van contracten bij huurcontracten, huisvesting, zaken, etc. Tussenkomst en advies van juridische stappen om eigendommen terug te vorderen bij een huurovereenkomst, met de vordering en het verzamelen van alle betaalde huren of achterstallige en niet betaald bedragen.

Wooneigendom

Het is een wettelijke instelling die verwijst naar een set van normen voor de verdeling en de organisatie van diverse eigenschappen, als gevolg van de scheiding van een gebouw of een gemeenschappelijke grond. Wij adviseren gemeenschappen en voeren de nodige acties uit om eventuele conflicten op te lossen die zich kunnen voordoen binnen een gemeenschap van eigenaars, met inbegrip van de wanbetaler eigenaars.

Burgerlijke aansprakelijkheid vorderingen, contractueel en extra-contractueel

Verzekeringsclaims (verzekeringspolis van dood of leven, juridische verdediging, permanente beperking/invaliditeit, brand, huis, diefstal); Professionele nalatigheid, Vastgoed of van de Constructie (ontruimingen, uitvoering van garanties op voorschotten en wanbetalingen van de aankopen, permutatie, overdrachten, ondeugden in de bouw), aanmaningsprocedures (leningen, overdrachten, cheques, promesse, facturen, faillissementen, onbetaalde huur/lease contracten).

Testament, erfenis en schenkingen

Wilsverklaring, verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking na zijn/haar dood. De opvolging in geval van overlijden, is een universaliteit manier van het verwerven van goederen, rechten en verplichtingen van een overleden persoon of van een deel van hen of van één of meer soorten of bekende zaak of van één of meer onbepaalde individuen van een bepaald geslacht. Fiscaal advies, erfenissen, en juridische procedures in geval van onvermogen om de erfenis te verdelen. Notariële en registratie hulp. Uitvoering van testamenten, nalatenschappen of erfopvolging bij gebreke, toekenning van erfenis en verklaringen van erfgenamen zowel bij Spaanse als buitenlands recht.

Strafrecht

 • Peñalver advocaten en Bemiddelaars oefent de verdediging en vervolging in alle strafzaken en biedt alle nodige adviezen.

  Huiselijk geweld, verlating van het gezin, gebrek aan alimentatie vergoeding

Verkeer

 • Specialist in vorderingen indienen bij schadevergoeding. Gespecialiseerd in de vordering van persoonlijke of materiële schadevergoeding ten gevolge van verkeersongevallen, zowel via de civiele als strafrechtelijk.

Administratief recht

 • Voorafgaand vordering aan elke type administratie.
 • Controversiële vordering aan de administratieve rechtbanken.
 • Onteigeningen, Openbaar Domein, Milieu, Toerisme.
 • Administratieve sancties.
 • Beroepsprocedure bij boetes.

Fiscaal recht

 • Vorderingen bij alle makelaarskantoren en organisaties waarmee een eerdere overeenkomst is ondertekend, zowel via normale als dringend verzoek
 • Vorderingen aan de Economische-Administratieve Rechtbank

Investeringsprojecten

 • Oprichting van buitenlandse bedrijven in Spanje.

Commerciële recht

Contracten

Het opstellen van algemene voorwaarden voor, een contract, leasing, agentuurovereenkomsten, franchise, distributie, werk

Faillissement

Juridische advies en faillietverklaring (vrijwillig of verplicht).

Juridisch vorderingen

Onbetaalde voorafgaande rechterlijke vordering, contractbreuk van verplichtingen, conflicten door gerechtelijke schikkingen. in het algemeen elk conflict veroorzaakt door een commerciële akkoord.

Maatregelen tegen het bank

Voor preferente aandelen, grond clausules, beledigende clausules, bankfraude: Wij beweren het bankfiliaal en later in de rechtbank, indien er geen andere bevredigende oplossingen voor onze klant zijn. We beweren door een reguliere procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring waarin er gevraagd wordt het uitbetaalde kapitaal terug te storten. Er zal naar de vereiste wettelijke rente en achterstallige rente gevraagd worden. Bovendien, als de uitspraak gunstig is, zullen we een terugbetaling van de kosten die inherent zijn aan de procedure.